Notulen ALV 2021

De Algemene leden vergadering 2021-2022 van 17 maart j.l.

In een bomvol clubhuis was het een goede en gezellige avond waar de nablijvers nog veel mooie anekdotes deelden over momenten in de hengelsport die niet verloren mogen gaan.

De Vergadering, deze werd in een rustig goed te volgen tempo door voorzitter Jan van de Bovenkamp geleid.

Opening, Na iedereen van harte welkom te heten en eerst een moment stil te staan bij de sportvissers die ons zijn ontvallen werden de nieuwste ontwikkelingen betreffende op het gebied van de hengelsport organisatie lokaal, regionaal en landelijk toegelicht. Ook werden twee specifieke punten belicht. De ontwikkelingen ten aanzien van het Waterplan Zeewolde en het mogelijk maken van het gratis vissen voor vluchtelingen.
 
Notulen, deze werden zonder aanmerkingen aangenomen.
 
Mededelingen vanuit het secretariaat, Gertjan Boute meld zich aan als kandidaat voor het bar team. Roelof Nobel voor de water en visstand commissie.
 
Mededelingen commissies, Controle commissie; Twee geslaagden bij de cursus Controle sport visserij, Patrick vd Bovenkamp en Fabienne ter Horst.
 
De Onderhoudscommissie zoekt nog harder naar extra handjes! Er zijn nog wat klussen te klaren.
 
De Zee commissie organiseert in Mei de visdag vanaf de oever en in oktober de bootvisdag.
 
De andere commissies doen regelmatig verslag op de website en hadden geen ter zake doende aanvullingen.
Wel gaf Peter Ocks aan dat vanaf 2022 er weer een actieve vliegviscommissie is.
 
Financieel verslag, de penningmeester gaf een duidelijke toelichting waar geen bemerkingen of vragen uit voortkwamen.
 
Verslag kascontrole, De commissie zag nergens aanleiding tot aanpassen van de verslagen en stelt voor het bestuur decharge te verlenen. Dit word door de vergadering aangenomen.
 
De Begroting, de voorgestelde begroting word aangenomen met de bemerking dat elke kans op verbetering sportvismogelijkheden zal worden aangegrepen al dan niet met subsidies van andere partijen.
 
Her en verkiezing bestuur en commissies, aftredend en herkozen is de secretaris Fabienne ter Horst. De kascontrole commissie wordt gewijzigd, hier komt een aanvulling met Roelof Nobel. Gertjan Boute wordt gekozen als extra lid van de Barcommissie. Verder zijn er geen wijzigingen.
 
De Rondvraag, de vraag wordt gesteld wat te doen met de aso vissers die hun auto’s over voetpaden door bossen etc. rijden om een nacht te gaan karper vissen. Toegezegd wordt een plan de campagne op te stellen. De vraag word gesteld wat te doen aan de overlast door aalscholvers. Ook hier zal; rekening mee gehouden worden bij het inrichten van waterpartijen door het creëren van schuilplaatsen dmv wilgen takken bossen on der water! Verder volgen we de regels aangegeven door Sport visserij Nederland.
 
Na de afsluitende woorden van de voorzitter werden aan de bar nog de nodige consumpties genuttigd en ontstonden de mooie discussies vanzelf.

Wel nog een oproep! De ALV bezoeken is niet alleen een recht, het is ook buitengewoon nuttig om jou stem te laten horen waar het gaat over wensen ten aanzien van onze sport. We heten je dan ook van harte welkom op de ALV in 2023.