Privacy Statement

Privacy Statement

Hengelsport vereniging " Ons Stekkie" Zeewolde

" Ons Stekkie" is gevestigd in Zeewolde en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens " Ons Stekkie" verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

1.1 " Ons Stekkie" verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a. Zich inschrijft / aanmeldt als lid van de hengelsportvereniging;
b. Een product of dienst afneemt bij " Ons Stekkie" (zoals een abonnement op onze nieuwsbrieven of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. Zich aanmeldt en/of activiteiten uitvoert als vrijwilliger, deelnemer of medewerker namens " Ons Stekkie"

1.2 " Ons Stekkie" verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons) gegevens: 

a. Voorletters en naam;
b. Geboortedatum;
c. Adres;
d. e-mailadres;
e. Telefoonnummer;
f. Leeftijd;
g. BSN nummer(s);
h. Het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
i. En voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
j. Browsercookies;
k. Foto’s;
l. Strafrechtelijke gegevens. 

1.3 " Ons Stekkie" kan deze gegevens gebruiken om: 

• Beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• Voorlichting (informatievoorziening);
• Ten behoeve van de dienstbetrekking/arbeidsrelatie
• Ten behoeve van het organiseren van activiteiten
• Onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• Handhaving;
• Het verkrijgen en of verstrekken van wedstrijdtoestemmingen;
• Het verstrekken van bewijzen van deelname aan diverse activiteiten;
• Promotionele doeleinden;
• Door de overheid opgelegde verplichtingen.

2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 

U kunt contact opnemen met " Ons Stekkie" per e-mail: secretaris@visseninzeewolde.nl voor:
a. Meer informatie over de wijze waarop " Ons Stekkie" persoonsgegevens verwerkt;
b. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c. Inzage in de persoonsgegevens die " Ons Stekkie" met betrekking tot u verwerkt;
d. Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door " Ons Stekkie"

3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 " Ons Stekkie" zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 

3.2 " Ons Stekkie" treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4.DERDEN

4.1 " Ons Stekkie" kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• Aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
• NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
• Verwerkers van Sportvisserij MidWest Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
• Personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 " Ons Stekkie" verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of " Ons Stekkie" daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

5.WIJZIGINGEN 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Zeewolde, Juni 2018