Algemene voorwaarden/gedragsregels

Algemene gedragsregels HSV "Ons Stekkie" Zeewolde en landelijk.


Hieronder vind je de algemene gedrags regels die de HSV " Ons Stekkie" Zeewolde en Sportvisserij Nederland hebben opgesteld.

Naast alle ongeschreven regels die sportvissers onderling hebben opgesteld zijn er ook geschreven regels die als leidraad richting geven aan gedrag van leden, commissarissen, bestuurders van " Ons Stekkie" Zeewolde.


De bekendste regel is dat je als visser altijd schriftelijke toestemming moet hebben van de visrechthebbende om ergens te mogen vissen. In veruit de meeste gevallen is dit de VISpas en bijhorende Lijst(en) van Viswateren of de app op uw telefoon. Binnen Zeewolde kennen we ook nog de tijdelijke vergunning en jeugd vergunning.


Binnen de vereniging wordt veel waarde gehecht aan wederzijds respect en naleving van algemeen geldende gedragsregels. We zijn een vereniging die in haar tagline heeft staan " de vereniging waar plezier voorop staat" dit is meer dan een bijzin. Plezier beleven aan, het lid zijn of werken met en of voor de club, maar zeker ooh het deelnemen van activiteiten, moet voorop staan.

Onze vrijwilligers,

Begrijpen dat vrijwillig niet vrijblijvend is
Werken met integriteit
Tonen wederzijds respect
Vervullen een voorbeeldrol binnen en buiten de vereniging
Kwijten zich naar beste kunnen van hun taken
Stellen het belang van de club en haar leden voorop
Alle commissieleden, jeugd medewerkers en bestuurders zijn in bezit van een VOG
Tollereren geen enkele vorm van discriminatie en of geweld
Treden op tegen en melden incidenten
Stellen regels op bij evenementen, delen deze en treffen sancties bij overtreding.
Gaan, wanneer niet specifiek aan de organisatie aangegeven, accoord met gebruik van foto en/of videomateriaal, waar zij in kunnen voorkomen, voor publicitaire doeleinden van de HSV " Ons Stekkie" Zeewolde


Onze leden:

Tonen wederzijds respect
Leven de (gedrags) regels zoals gezamenlijk overeengekomen na
Zijn bij activiteiten binnen en buiten de vereniging het visitekaartje van de club en handelen daarnaar
Treden op tegen en melden incidenten
Zijn het wakend oog bij calamiteiten aan en in het water
Laten geen vuil of restproducten zoals nylon achter op de visplek
Ruimen de stek op
Melden stropen, achterlaten vuil etc direct an bestuur en of commissieleden
Dragen wanneer als teamlid vissend voor de club de mogelijk verstrekte club kleding
Gaan, wanneer niet specifiek aan de organisatie aangegeven, accoord met gebruik van foto en/of videomateriaal, waar zij in kunnen voorkomen, voor publicitaire doeleinden van de HSV " Ons Stekkie" Zeewolde


Landelijk:

De loodcode


Lood hoort niet in het milieu. Vandaar dat recent een greendeal is gesloten waarin is afgesproken te streven naar afschaffing van lood gebruik binnen de hengelsport. Het is gevaarlijk voor mens en dier.

Gebruik lood daarom zo beperkt mogelijk en ga verlies tegen. Belangrijke aanbevelingen zijn:

Koop alleen dispenserdoosjes hagellood die slechts één loodje per keer afgeven
gebruik alleen zacht hagellood; dit is makkelijk van de lijn te verwijderen en meermalen te gebruiken
gebruik bij kunstaas dat lood bevat een kunstaasredder, waardoor u minder verspeelt
Maak gebruik van alternatieve verzwaringen bij gebruik van grotere gewichten zoals op zee en bij het karpervissen.
deponeer lood dat u niet meer gebruikt bij het chemisch afval

Leefnetcode

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van een leefnet zeker niet nadelig hoeft te zijn voor de bewaarde vis. In het algemeen geldt echter hoe minder handelingen er met een vis worden gedaan hoe kleiner de kans op beschadiging. Iedere extra handeling betekent extra risico. Gebruik daarom alleen een leefnet als het nodig is, anders liever niet. Wilt u een leefnet gebruiken of moet uw net worden vernieuwd, kies dan voor een leefnet met de volgende eigenschappen:

een diameter van 40 cm of meer
een lengte van 2,5 meter of meer
een maaswijdte van maximaal 6 mm
knooploos gemaakt
van zacht materiaal gemaakt
voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen


Zorg bij gebruik van het leefnet dat:

een zo groot mogelijk deel van het net onder water is, zodat de vis het volume kan benutten
het leefnet bij voorkeur horizontaal gestrekt uit staat in plaats van verticaal
golven geen vat hebben op het leefnet om beschadiging van de vis te voorkomen
de vis zo kort mogelijk in het leefnet verblijft
er niet te veel vis in het leefnet zit
het leefnet voorzichtig wordt leeggemaakt
(Noot HSV)Niet meer dan xx kg vis (aan te geven door wedstrijdleiding) per net bij wedstrijden.


Omgaan met vis

Probeer te voorkomen dat de haak wordt geslikt.
Raak een gevangen vis alleen aan met natte handen.
Verwijder de haak uiterst voorzichtig.


(Noot HSV) Volg de starters cursus binnen de club als u aan uw vaardigheden twijfelt.

Gesloten tijd aassoorten:

Ofschoon het snoekseizoen officieel eindigt op 1 maart mag je toch nog een maand met kunstaas vissen.
Van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei mag je niet met kunstaas, een stukje vis of met een dode vis vissen.
Mocht je na deze tijd toch nog een snoek, snoekbaars of baars vangen, dan ben je verplicht deze direct terugzetten
Het is namelijk de gesloten tijd voor aassoorten maar ook voor de vissoorten snoek, snoekbaars en baars.
Let er dus op: een overtreding kan een forse boete opleveren!
Vanaf de laatste zaterdag van mei (Nationale Hengeldag: einde gesloten tijd aassoorten en einde gesloten tijd voor snoekbaars, baars en snoek) mag je wettelijk gezien weer met alle aassoorten vissen.


( Noot HSV) Voor het vissen in het water van de HSV " Ons Stekkie" Zeewolde geldt overigens een terugzetplicht voor alle vissoorten.


Gedragscode Karperstudiegroep Nederland

Naast de wettelijke visserijregels, bestaat een gedragscode met 'spelregels' op het gebied van omgang met vis, gebruik van lood en leefnet en specifieke codes voor de Karperstudiegroep Nederland:

Vis alleen met visveilige systemen
Gebruik bij het onthaken en fotograferen altijd een onthaakmat
Houd de vis nat bij het onthaken en fotograferen
Ga verantwoord om het het gebruik van de bewaarzak
Zet de karper terug in het water waarin hij is gevangen

Meenemen van vis
De simpele regel is dat er alleen aan de hand van landelijk gestelde regels aasvis meegenomen kan worden. In Zeewolde geldt een algemeen meeneemverbod. Er is een tenzij ten opzichte van aasvis.

Alle roofvis, Karper, Giebel en of Zeelt moeten direct teruggezet worden op de vangplaats in hetzelfde water.

‘Alle gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet, tenzij:

· Deze als aasvis wordt meegenomen.

Hierbij dienen de gedragsregels voor het meenemen van aasvisjes te worden nageleefd.* Voor aasvis groter dan 15 cm geldt een maximum van 10 stuks.

Gedragsregels meenemen aasvisjes:

· Aasvisjes mogen levend worden meegenomen binnen de wettelijke regels (beschermde soorten, gesloten tijden en minimummaten),

· Zorg voor voldoende zuurstof voor de visjes,

· Dood de aasvisjes voor gebruik,

· Zet levende visjes die niet als aasvis worden gebruikt zet je alleen terug in het water van herkomst.


Besluit HSV “ Ons Stekkie” Zeewolde ten aanzien van nachtvissen binnen de bebouwde kom.

-Vissen mag van 06.00 uur t/m 23.00 uur.
-Het vissen tussen 23.00 uur en 06.00 uur, is binnen de bebouwde kom niet toegestaan.
-Gebruik van een schuilplaats zoals Bivy of Overwrap is binnen de bebouwde kom vanaf 10 mei 2020 verboden.
-Een uitzondering v.w.b. het nachtvissen en gebruik van schuilmiddelen is gemaakt voor de volgende wateren:
het water ten zuiden van de Kastanjelaan, nabij kunstwerk Sea Level overkant van de verbeelding. Let op bepaling in de VISplanner!
-Het water aan de Waterlinie, alleen de oever parallel aan de Ossenkampweg en delen van de oever op minimaal 100m van de bebouwing.
-Gebruik van open vuur, zichtbaar gebruik van alcoholische dranken, het achterlaten van vuil en het bezorgen van geluidsoverlast zijn verboden.
De vereniging beheerd actief alle gestelde regels en onderneemt actie als er sprake is van overlast (het recht tot vissen in de verenigingswateren wordt ingetrokken).
De terugzetplicht voor Karper geldt ten alle tijden.

De vereniging zal, zoals gebruikelijk, haar controleurs inzetten en samen met de BOA’s van Sportvisserij Mid West Nederland en/of van de gemeente optreden.

Het Traject “de Verbeelding”

Op onderstaande foto zie je waar je niet mag vissen, namelijk het hele traject waar de pijlen staan.


De oevers waar de pijlen niet staan mogen bevist worden ( ook nachtvissen).Nachtvissen binnen de bebouwde kom van Zeewolde

Nachtvissen is binnen de bebouwde kom van Zeewolde NIET toegestaan.

Uitzonderingen hierop zijn:

- het water rondom de Verbeelding. Hier is het nachtvissen met maximaal 2 hengels en schuilmiddel toegestaan op de W-oever langs het fietspad en de Z-oever langs de bosrand. Deze oevers zijn tevens hondenlosloopgebied van de gemeente Zeewolde.

- het water aan de Waterlinie. Hier is het nachtvissen met maximaal 2 hengels en schuilmiddel toegestaan aan de NO-oever die parallel loopt met de Ossenkampweg.

Binnen de bebouwde kom is het toegestaan om te vissen met maximaal 2 hengels vanaf 06:00 uur tot 23:00 uur zonder overlast te veroorzaken.

Niet toegestaan zijn o.a.:

- Open vuur, openlijk alcoholgebruik, vuil achterlaten, geluidsoverlast.

- Gebruik van een schuilmiddel zoals bijvoorbeeld Bivvy en Overwrap.

(Een paraplu zonder zijschermen is wel toegestaan)

Er geldt een terugzetplicht in hetzelfde water voor snoek, karper, zeelt en giebel.

De vereniging beheert actief de regels zoals gesteld in de voorwaarden van de vispas en/of de kleine vispas en/of de visplanner, en onderneemt actie als er sprake is van overlast. (Het recht tot vissen in de verenigingswateren kan worden ingetrokken).

De vereniging zet haar controleurs in, deze zullen waar mogelijk samenwerken met Boa’s van Sportvisserij Mid-West Nederland, Boa’s van de gemeente Zeewolde en de politie.Bron: www.sportvisserijnederland.nl