Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Aankondiging Algemene Vergadering

terug naar overzicht

Donderdag, 21 maart 2019

25 April vind de AV van de hengelsportvereniging plaats in clubhuis “ Ons Stekkie” aan de Baardmeesweg 4.

UITNODIGING en Agenda AV “Ons Stekkie” Zeewolde

Namens het bestuur nodig ik U als Erelid/ lid uit voor het bijwonen en actief deelnemen aan de Algemene Vergadering van onze vereniging.
De Agenda bevat een nieuw element, de super verloting met schitterende prijzen, deze zal plaatsvinden na de vergadering. Voorafgaande aan de vergadering zal er een mogelijkheid zijn om loten te kopen voor deze loting. De opbrengst van deze loting zal ten goede komen van het goede doel Het Toon Hermanshuis.
Dit om U nog meer te enthousiasmeren en naar een zo belangrijk moment voor de vereniging te komen.
Net als andere jaren zullen alle financiële stukken ter vergadering aanwezig zijn, er kan een uur voor aanvang van de vergadering door heen gegaan worden wanneer U daar in geïnteresseerd bent.
Kandidaat bestuurder en of commissieleden kunnen zich tot 9 dagen voorafgaand aan de AV aanmelden via Secretaris@visseninzeeewolde.nl
Vragen voor de rondvraag uiterlijk 3 dagen voorafgaande aan de vergadering stellen via Secretaris@visseninzeeewolde.nl

De in de bijlage te lezen verslagen zijn van de diverse commissies en slechts highlights, de detail verslagen van events vind u met regelmaat op de website en op facebook.
De verslagen van het bestuur nemen we ter vergadering door.
Locatie:Clubhuis “Ons Stekkie” Zeewolde
Baardmeesweg 4A
3899XS Zeewolde
Aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 18.30 uur)

Agenda
1Opening door de Voorzitter
2Vaststellen Agenda door de Voorzitter
3Algemene mededelingen door de Secretaris
4Notulen 2018 AV door de Secretaris
5Jaarverslag Secretariaat
6Financiën door de Penningmeester en decharge financiële huishouding.
7 Pauze
8 Begroting 2019 en vaststellen contributie 2020
9 Verkiezing Bestuur en commissies
10 Rondvraag
11 Afsluiting vergadering


Voor alle verslagen betreft deze vergadering klik dan op deze link:

Verslag Algemene Vergadering HSV “Ons Stekkie” Zeewolde 2018


1 Opening door de voorzitter.

We houden , nadat de voorzitter iedereen welkom heeft geheten 1 minuut stilte voor de ons ontvallen sportvis kameraden.

Er wordt aangegeven dat we sportief een schitterend jaar achter de rug hebben, verslagen kun je terug kijken op de website. Naast podium plaatsen op diverse Nederlandse kampioenschappen waren er mooie resultaten in diverse competities waarover ook in diverse media bericht is.

De spelregels van de avond worden afgesproken en we gaan over naar punt 2 van de vergadering.


2 Vaststellen van de Agenda door de voorzitter.

Er zijn geen toevoegingen op de agenda dus wordt deze vastgesteld.


3 Algemene mededelingen en correspondentie.

Een verslag van de diverse correspondentie wordt in een mooi overzicht zichtbaar gemaakt.
Via slides met informatie per specifiek onderwerp is duidelijk gemaakt hoe er gecommuniceerd wordt.
Er is een aanmelding voor de Water en visstand beheers commissie, Hans Schluter stelt zich kandidaat.
Fabiënne ter Horst biedt zich aan voor de vacante post in de PR commissie met een stevige voorkeur om aan de slag te gaan met de website.
Jomar ter Horst stelt zicht beschikbaar als mogelijk nieuwe secretaris.


4 Notulen Algemene Vergadering 2017 door de secretaris.

De notulen van 2017 worden zonder verdere opmerkingen of veranderingen goedgekeurd.


5 Jaarverslag Secretariaat.

Een verslag van de diverse secretariële handelingen wordt in een mooi overzicht zichtbaar gemaakt.
Al voor de officiële verkiezing van Jomar als secretaris is in goed overleg en bij gebrek aan tegen kandidaten alles gedaan om de overgangsfase van Loekie naar Jomar vloeiend te laten verlopen. De administratie wordt gezamenlijk doorgenomen en overgedragen.


6 Financiën door de penningmeester

In een uitgebreide en gedegen vorm is elk detail van onze financiële status gedeeld.

Aan bod zijn de volgenden aspecten gekomen:
-Balans 2017
-Financiële jaarverslag
-Toelichting Balans 2017
-Exploitatie rekening 2017 met toelichting
-Beoordeling kascommissie 2017

De kascommissie beoordeelde het werk van de penningmeester als compleet en kloppend en adviseerde het bestuur om decharge te geven voor de financiële huishouding.

7 Pauze.

In de pauze is onze barman Otto Thijs benoemd als lid van verdienste vanwege al het werk dat hij heeft verzet als barman en in de onderhouds commissie. Iemand waarop je altijd kunt rekenen, zo gaf de voorzitter aan.


8 Begroting 2018 en vaststellen contributie 2019.

De afdrachten naar de federatie zijn in 2018 gestegen met € 1,75 en van Sportvisserij Nederland in 2019 met € 1,00. Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld om de contributie met € 1,00 te verhogen voor senior leden met ingang van 2019. Voor junior leden zal de contributie gelijk blijven.
Na stemming is dit voorstel aangenomen en de contributie zal vanaf 2019 voor senior leden € 35,00 bedragen en voor jeugdleden € 12,00.

9 Verkiezingen Bestuur en commissies.

In het bestuur is aftredend de secretaris Loekie Oudshoorn , zij zal wel de ledenadministratie blijven doen. Als kandidaat had zich aangemeld Jomar ter Horst en hij wordt met algemene stemmen benoemd.

In de commissies heeft Hans Schluter zich aangemeld als commissaris water en visstand beheer en wordt met algemene stemmen benoemd.

Aftredend op eigen verzoek zijn Werner Stapper als commissielid in de onderhoudscommissie, Johan Baauw als controleur en Gert Jan van Laar als lid van de PR commissie.

In de kascommissie stelt de Robin Hoekstra zich kandidaat en vormt met Wout van der Kamp de kascontrole commissie 2018/2019.

10 Rondvraag.

Er zijn twee opmerkingen, de heer Nobel wijst op onderhoudszaken mede geeft de heer Nobel aan dat hij zijn twijfels heeft bij de visstand aan het Amstel diep en keteldiep. Het bestuur geeft hier over uitleg. De heer Boute herinnert ons aan verplichtingen inzake de wet op de privacy.
Verder zijn er geen vragen of op en aanmerkingen.

11 Afsluiting

Met groot respect voor alle aanwezigen geeft de voorzitter blijk van waardering voor de sportvissers en leden maar met name ook de vele vrijwilligers binnen de vereniging waarna hij de vergadering afsluit.